Nowe obowiązki prawne w zakresie odbioru i transportu olejów odpadowych

Nowe obowiązki prawne w zakresie odbioru i transportu olejów odpadowych

09.03.2017

W nawiązaniu do prowadzonej współpracy, w zakresie odbioru od Państwa z przeznaczeniem do recyklingu olejów odpadowych (tzw. przepracowanych) czujemy się w obowiązku poinformować Państwa o bardzo ważnych zmianach prawnych, które w istotny sposób wpłyną na dotychczasowy obrót tego rodzaju odpadów.
 
     Na początku tego roku do Sejmu RP trafił projekt ustawy mającej na celu walkę z jednym z największych problemów gospodarczych Polski w ostatnich latach, tj. z szarą strefą i wyłudzeniami podatkowymi. Ustawa określana jako „Pakiet Przewozowy” lub ustawa „SENT” (Druk Sejmowy nr 1244) uszczelnić ma przemieszczenia drogowe towarów wrażliwych najczęściej wykorzystywanych do wyłudzania VAT i akcyzy. Ustawa zacznie obowiązywać już za kilka tygodni, tj. najprawdopodobniej od 1 kwietnia br.. W ustawie tej, jako tzw. towary wrażliwe podlegające monitoringowi zakwalifikowano także wszystkie rodzaje olejów odpadowych, które według tzw. nomenklatury scalonej zaliczane są do grupy CN 2710.
 
     Przybliżając Państwu w wielkim uproszczeniu wprowadzany system SENT możemy napisać, że będzie on działał w sposób następujący:
 
 1. Na potrzeby monitoringu i nadzoru wrażliwych towarów przez służby administracji skarbowo-celnej utworzony został w wersji elektronicznej na platformie usług skarbowo-celnych PUESC specjalny rejestr, tzw. SENT (System Ewidencjonowania i Nadzoru Transportu), w którym to systemie każdorazowo będzie należało zgłaszać:
  • Nadanie oleju odpadowego, w tym rodzaj i ilość (Nadawcą jest właściciel odpadu),
  • Przewóz oleju z miejsca A do B (zgłasza firma transportująca),
  • Odbiór oleju, w tym rodzaj i ilość (Odbiorca oleju musi potwierdzić zakończenie transakcji).
 2. Każdy podmiot biorący udział w łańcuchu transakcji (Nadawca, Przewoźnik, Odbiorca) odpowiada samodzielnie za swój zakres zgłoszenia.
 3. Po odbiorze oleju odpadowego przewoźnik (kierowca) nie będzie mógł wyruszyć w trasę jeżeli nie dostanie od Nadawcy (Właściciela oleju) odpowiedniego, wygenerowanego elektronicznie numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia oraz specjalnego klucza szyfrującego.
 4. Za brak odpowiedniego zgłoszenia (czyli numeru referencyjnego oraz klucza szyfrującego) lub niedokończenia zgłoszenia przez którąkolwiek ze stron transakcji ustawodawca przewidział bardzo surowe kary – dla Nadawcy jest to nie mniej niż 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za jedno niezgłoszenie transakcji !!!
 5. Kontrole, które będą prowadzone przez służby celno-skarbowe, sprawdzające prawidłowość dokonania zgłoszenia do każdego transportu będą mogły być dokonywane w okresie nawet do 5 lat od momentu zaistnienia transakcji (przemieszczenia oleju).
     W związku z powyższym, mając na uwadze naszą długoletnią współpracę oraz w trosce o zachowanie poprawności naszych działań w stosunku do narzuconych ram prawnych, prosimy o pilne zainteresowanie się powyższym tematem, zgłębienie zasad funkcjonowania nowego systemu SENT, podjęcia niezbędnych kroków, w celu zarejestrowania się w nim oraz dokonania ewentualnych zmian organizacyjnych w Państwa firmach jeżeli uznacie, że będą one do realizacji nowych wymogów niezbędne.

     Ze względu na bardzo krótki okres wprowadzenia w życie ustawy o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów oraz nieproporcjonalnie wysokich kar (nie będą one naliczane tylko przez pierwszy miesiąc funkcjonowania systemu SENT) sprawę prosimy potraktować jako bardzo poważną i pilną. 

Poniżej podajemy także kilka linków, związanych z przedmiotową sprawą:

http://orka.sejm.gov.pl/

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

https://test.puesc.gov.pl/
 
https://puesc.gov.pl/
 
http://www.mf.gov.pl/
 
     Prosimy o rozpoznanie tematu i skontaktowanie się z naszą firmą, celem wypracowania najbardziej spójnej i bezpiecznej procedury, pozwalającej spełnić stawiane nam wymagania formalnoprawne, nie narażając się jednocześnie na ewentualne sankcje z tytułu ich niespełnienia.
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo w FAQ SENT.
 
W razie pozostałych pytań, w ramach naszych możliwości służymy Państwu pomocą.