Zgłoszenia SENT

Zgłoszenia SENT wraz z kluczami prosimy przesyłać na nasz adres mailowy: sent@ran-dickmar.com.pl

Wsparcie w obsłudze SENT i BDO

Na podstawie przygotowanego wcześniej porozumienia oraz udzielonego naszej firmie pełnomocnictwa, przejmujemy obowiązki naszych klientów w zakresie zakładania KPO w systemie BDO oraz rejestracji zgłoszeń przewozów SENT na platformie PUESC. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów współpracy.

BDO – Baza Danych o Odpadach

Od 1 stycznia 2021 r. ewidencję odpadów należy prowadzić jedynie za pośrednictwem rejestru BDO. Szczegółowe informacje dotyczące rejestru w systemie BDO znajdują się w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Pobierz instrukcję zakładania KPO w rejestrze BDO dla naszych klientów.


Aby móc prowadzić ewidencję odpadów należy uzyskać wpis do rejestru BDO. Złożenie wniosku i wpis dokonuje się on-line na stronie rejestru BDO za pośrednictwem strony login.gov.pl. Do rejestracji niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Wyjątkiem rejestracji on-line jest przedsiębiorca zagraniczny, jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowa instrukcja rejestracji w BDO1. Karta przekazania odpadów - KPO

Dokument sporządzany w rejestrze BDO przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpady do innego posiadacza. W procesie przekazania odpadów występują trzy role:

 • przekazujący - wystawia planowaną KPO, zatwierdza KPO, może wygenerować potwierdzenie, wycofuje KPO, koryguje kod lub masę w odrzuconej KPO,
 • transportujący - może wygenerować potwierdzenie, z możliwością zmiany daty i godziny transportu oraz numeru rejestracyjnego, a także potwierdza wykonany transport,
 • przejmujący - przejmuje lub odrzuca KPO z podaniem powodu (np. niezgodna masa lub kod odpadu)

2. Karta ewidencji odpadów - KEO

KEO prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz miejsca prowadzenia działalności. Sporządzana przez podmiot, który wytwarza i gospodaruje odpadami.1. Zaplanowanie KPO - PRZEKAZUJĄCY:

 • KPO można zaplanować na 30 dni do przodu,
 • nie ma możliwości wyboru wstecznej daty,
 • można edytować lub stale usunąć KPO.

2. Zatwierdzenie planowanej KPO – PRZEKAZUJĄCY:

Można edytować:

 • godzinę rozpoczęcia transportu (w ramach bieżącego dnia),
 • datę (tylko o 1 dzień do przodu),
 • numer rejestracyjny.

3. Wygenerowanie potwierdzenia KPO - PRZEKAZUJĄCY/TRANSPORTUJĄCY:

 • przez przekazującego – brak możliwości edycji godziny rozpoczęcia transportu lub numeru rejestracyjnego,
 • przez transportującego – możliwość edycji godziny rozpoczęcia transportu lub numeru rejestracyjnego (ZALECANE).

4. Zrealizowanie przejęcia KPO – PRZEJMUJĄCY:

 • przejęcie odpadów może nastąpić nie wcześniej niż zaplanowany transport,
 • korekta masy odpadu (z obowiązkowym podaniem powodu).

5. Potwierdzenie transportu – TRANSPORTUJĄCY:

 • kierowca pojazdu w trakcie transportu powinien posiadać wygenerowane potwierdzenie w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • zakończenie transportu może nastąpić nie wcześniej niż przejęcie odpadów.

Szczegółowe informacje o KPO1. Wycofanie KPO – PRZEKAZUJĄCY:

 • możliwość wycofania zatwierdzonej KPO (także z wygenerowanym potwierdzeniem) przed przejęciem odpadu przez przejmującego,
 • należy podać powód wycofania KPO.

2. Odrzucenie KPO – PRZEJMUJĄCY:

 • w przypadku wystąpienia niezgodności przy przejęciu odpadów, przejmujący może odrzucić KPO wraz z obowiązkowym podaniem powodu,
 • odrzucona KPO może zostać skorygowana przez przekazującego tylko w zakresie kodu i masy odpadów,
 • skorygowana KPO ponownie pojawia się w zakładce „Potwierdzenie wygenerowane”,
 • po skorygowaniu przejmujący może potwierdzić przejęcie odpadów lub ponownie odrzucić KPO.KEO muszą być uzupełniane na bieżąco przez przedmiot, który wytwarza i gospodaruje odpadami:

1. należy sporządzić KEO dla każdego kodu odpadu, w danym roku kalendarzowym w zakresie jednego miejsca prowadzenia działalności,

2. przy sporządzeniu KEO należy podać stan magazynowy na dzień 1 stycznia (można go edytować),

3. KEO może zostać usunięta, jeżeli nie ma na niej wpisów.

4. W zakresie KEO dla danego kodu, można dokonać wpisów w podziale na:

 • wytworzenie odpadów – w instalacji, poza instalacją, w ramach świadczenia usług,
 • wydobycie odpadów ze składowiska,
 • przyjęcie – w instalacji, poza instalacją,
 • przetwarzane - we własnym zakresie przez posiadacza odpadów,
 • przekazanie – na podstawie KPO, wywóz poza RP, przekazanie osobom fizycznym, przekazanie posiadaczom zwolnionym z ewidencji.

Szczegółowe informacje o KEO


W razie problemów lub pytań w związku z obsługą rejestru BDO zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy zawsze wspierają i pomagają klientom w prawidłowej ewidencji odpadów.

 

SENT – System monitorowania i przewozu towarów

SENT jest to elektroniczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych oraz niebezpiecznych na platformie PUESC. Do towarów objętych obowiązkiem monitorowania przewozu zaliczają się oleje odpadowe

Wykaz wszystkich towarów objętych SENT

Podmioty i obowiązki w SENT:

Wysyłający Przewoźnik Odbierający
Zgłoszenie przewozu towaru Uzupełnienie danych i rozpoczęcie transportu Zamknięcie zgłoszenia przewozu

 


1. Założenie konta na PUESC wybierając "rozszerzony zakres uprawnień"

2. Podpisanie wniosku rejestracyjnego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (przycisk Podpisz). Wniosek można wysłać bez elektronicznego podpisu, ale wówczas trzeba będzie osobiście potwierdzić swoją tożsamość w jednostce KAS.1. Wypełnienie formularza rejestracji danych firmy (Wniosek WRP0001)

2. Wygenerowanie wniosku (Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki)

3. Podpisanie wniosku (Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki > Podpisz wniosek):

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 • kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

4. Wysłanie wniosku (Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki > Wyślij wniosek)

5. Pobranie UPO (Mój pulpit > Moje sprawy i dokumenty > Sprawy)

6. Odebranie potwierdzenia rejestracji podmiotu i nadania IDSISC. Procedura rejestracji może potrwać kilka dni. (Mój pulpit > Moje sprawy i dokumenty > Dokumenty)1. Zmiana kontekstu użytkownika z własnego na firmowy.

2. Wypełnienie formularzu zgłoszenia przewozu (SENT100)

3. Przekazanie numeru referencyjnego SENT i kluczy uwierzytelniających dla pozostałych podmiotów procesu.

Pobierz instrukcję wypełnienia zgłoszenia SENT100 dla naszych klientów.Za aktualizację danych przewoźnika i rozpoczęcie przewozu odpowiedzialny jest przewoźnik czyli Ran-Dickmar Sp. z o.o.Za zamknięcie zgłoszenia przewozu odpowiedzialny jest podmiot odbierający czyli Ran-Dickmar Sp. z o.o.