Odpadowe Vadamecum

Odpadowe Vadamecum

19.04.2016

Kluczowe pojęcia z ustawy o odpadach:

Odpady - każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany (art. 3 ust. 1 u. o.).

Posiadacz odpadów - każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inną osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 2 pkt  13  u. o.).

Wytwórcy odpadów - każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 2 pkt  22  u. o.).

Ustawodawca formułując definicję posiadacza odpadów zaliczył do niej przede wszystkich wytwórców odpadów. Nie może budzić bowiem wątpliwości, że osobą, która faktycznie włada odpadami jest w pierwszej kolejności ich wytwórca.